برای سرویس openvpn در همه سیستم عامل ها شما به پروفایل های این سرویس نیاز دارید

کاربران ویندوز میتوانند ازین سرویس پرسرعت در کانکشن هوشمند استفاده کنند .

 

دانلود کل پرفایل های OpenVpn از کشور های مختلف به صورت فشرده شده :  دانلود

 

دانلود پروفایل ها به تفکیک کشور ها :

آلمان :

سرور 1 – UDP
سرور 1 – TCP
سرور 2 – UDP
سرور 2 – TCP
سرور 3 – UDP
سرور 3 – TCP

انگلیس :

سرور 1 – UDP
سرور 1 – TCP
سرور 2 – UDP
سرور 2 – TCP
سرور 3 – UDP
سرور 3 – TCP
سرور 4 – UDP
سرور 4 – TCP
سرور 5 – UDP
سرور 5 – TCP
سرور 6 – UDP
سرور 6 – TCP
سرور 7 – UDP
سرور 7 – TCP

هلند :

سرور 1 – UDP
سرور 1 – TCP
سرور 2 – UDP
سرور 2 – TCP
سرور 3 – UDP
سرور 3 – TCP
سرور 4 – UDP
سرور 4 – TCP

فرانسه :

سرور 1 – UDP
سرور 1 – TCP

آمریکا :

سرور 1 – UDP
سرور 1 – TCP
سرور 2 – UDP
سرور 2 – TCP